The Orchestra

1st Violin

Takashi Aoki

Concertmaster

Shizuka Kubo

Maki Kumagai

Ogushi Reiko

2nd Violin

Kyo Ogata

Principal

Viola

Sergey Tarashchansky

Principal

Miyako Saito

Kanai Yumi

Shunsuke Yokobatake

Shunsuke Yokobatake

Cello

Mari Masumoto

Anna Kusakabe

Takagi Ryo

Contrabass

Kyoichi Watanabe

Principal

Eri Tonaka

Yuri Manabe *

Flute

Michiyo Morikawa

Principal

Ryuji Masumoto

Clarinet

Tomoko Nishizaki

Takeaki Enda

Fagotto

Kazunari Suzuki

Principal

Sayaka Iso

Horn

Hiroshi Yamagishi

Principal

Eri Yanagawa

Taro Shimoda

Mai Kuwahara

Trumpet

Takayama Kota

Manabu Yamada

Hirofumi Urai

Trombone

Masahiko Takeuchi

Kazuya Koshino

Tadashi Sasaki

Tuba

Nito Yuki

Timpani / Percussion

Sawako Yasue

Principal

Isao Murai

Yuto Sakurai

Piano

Kaoru Yasumi

Principal

*試用期間中団員