The Orchestra

1st Violin

Takashi Aoki

Concertmaster

Shizuka Kubo

Maki Kumagai

Ogushi Reiko*

Sayumi Suehiro*

2nd Violin

Kyo Ogata

Principal

Hiroki Sakai

Iwasawa Sachiko*

Viola

Sergey Tarashchansky

Principal

Miyako Saito

Kanai Yumi

Cello

Mari Masumoto

Anna Kusakabe

Takagi Ryo

Contrabass

Kyoichi Watanabe

Principal

Eri Tonaka

Midori Hayashi

Flute

Michiyo Morikawa

Principal

Ryuji Masumoto

Oboe

Erina Sakimoto

Clarinet

Tomoko Nishizaki

Takeaki Enda

Hiroki Domen

Fagotto

Kazunari Suzuki

Principal

Sayaka Iso

Horn

Hiroshi Yamagishi

Principal

Eri Yanagawa

Taro Shimoda

Mai Kuwahara

Trumpet

Takayama Kota

Manabu Yamada

Trombone

Masahiko Takeuchi

Kazuya Koshino

Tadashi Sasaki

Tuba

Nito Yuki

Timpani / Percussion

Sawako Yasue

Timpani/Percussion

Principal

Isao Murai*

Yuto Sakurai*

Piano

Kaoru Yasumi

Principal

*試用期間中団員